Call TheONE
Menu

Algemene Voorwaarden & privacy

Door gebruik te maken van de Site, Toepassing of Diensten, ga je ermee akkoord te voldoen aan, en wettelijk gebonden te zijn door de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"), ongeacht of je een geregistreerde gebruiker van de Diensten bent. Deze Voorwaarden regelen je toegang tot en gebruik van de Site, Toepassing en Diensten en alle Collectieve Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), en vormen een bindende juridische overeenkomst tussen jou en The ONE.

Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heb je niet het recht om informatie te verkrijgen van of anderszins door te gaan met het gebruik van de Site, Toepassing of Diensten. Als je de Site, de Toepassing of de Diensten niet in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruikt, kun je civiele- en strafrechtelijke straffen opgelegd krijgen.

DE SITE, DE TOEPASSING EN DE DIENSTEN VORMEN EEN ONLINEPLATFORM WAAROP CONSUMENTEN EEN BEROEP KUNNEN DOEN OP DIENSTEN VAN DESKUNDIGEN EN VISA VERSA. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT THE ONE GEEN PARTIJ IS BIJ OVEREENKOMSTEN DIE ZIJN GESLOTEN TUSSEN DESKUNDIGEN EN MENSEN DIE OM IETS VRAGEN. DE GEBRUIKER HEEFT GEEN CONTROLE OVER DE AANVRAGEN EN DIENSTEN VAN EXPERTS EN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM, DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN EN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN DIT VERBAND AF VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET.

ALS JE ERVOOR KIEST OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ONS PLATFORM, BEGRIJP JE EN GA JE ERMEE AKKOORD DAT JOUW RELATIE MET HET PLATFORM BEPERKT IS TOT HET LIDMAATSCHAP EN EEN ONAFHANKELIJKE, DERDE PARTIJ CONTRACTANT, EN NIET EEN WERKNEMER, AGENT, JOINT VENTURER OF PARTNER VAN THE ONE OM WELKE REDEN DAN OOK, EN JE HANDELT UITSLUITEND VOOR JE EIGEN REKENING EN VOOR JE EIGEN VOORDEEL, EN NIET NAMENS OF TEN BEHOEVE VAN THE ONE. THE ONE HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN GEEN RECHT OM CONTROLE UIT TE OEFENEN OVER JOUW AANBOD, JOUW OFFLINE ACTIVITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET JOUW AANBIEDINGEN, OF ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN AANBOD OF DIENST DIE JE VERSTREKT. ALS LID STEM JE ERMEE IN NIETS TE DOEN OM EEN VALSE INDRUK TE WEKKEN DAT JE BENT GOEDGEKEURD DOOR, SAMENWERKT MET OF HANDELT NAMENS OF TEN BEHOEVE VAN THE ONE, MET INBEGRIP VAN HET ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOM.

JE ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT JE, DOOR DE SITE, APPLICATIE OF SERVICES TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN OF DOOR CONTENT VAN OF OP DE SITE, VIA DE APPLICATIE OF VIA DE SERVICES TE DOWNLOADEN OF TE PLAATSEN, AANGEEFT DAT JE DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, EN DAT JE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN EN ONZE SERVICES TE ONTVANGEN, ONGEACHT OF JE JE AL DAN NIET BIJ DE SITE EN APPLICATIE HEBT GEREGISTREERD. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, HEB JE GEEN RECHT OP TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, TOEPASSING, DIENSTEN OF COLLECTIEVE INHOUD. Als je deze Voorwaarden accepteert of ermee instemt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaar en garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om dat bedrijf of die andere juridische entiteit aan deze Voorwaarden te binden en in dat geval zullen "je" en "jouw" verwijzen naar en van toepassing zijn op dat bedrijf of die andere juridische entiteit.

Boekingen en financiën

" Servicekosten " betekent de bedragen die verschuldigd en betaalbaar zijn door een gebruiker in ruil voor diensten van een expert. De servicekosten zijn uitsluitend voor rekening van de expert en niet voor rekening van The ONE. De expert kan voor zijn diensten zelf de prijs bepalen.

The ONE zal een commissie van 10% aftrekken voor alle gesprekken tussen gebruiker en expert.

De gebruiker betaalt de gevraagde vergoeding per minuut één minuut na het begin van het gesprek aan de expert. Enkel indien beide partijen tevreden zijn met het resultaat, betaalt The ONE de overeengekomen vergoeding aan de expert, onder aftrek van 10% The ONE commissie.
The ONE neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het betaalproces binnen ons online platform.
The ONE fungeert als helpdesk voor gebruikers van ons online platform, zowel voor expert als consument.

Wallet beleid
Een gebruiker kan ons platform alleen gebruiken wanneer er een gebruikersprofiel is aangemaakt en de gebruiker zijn online wallet aan het gebruikersprofiel heeft gekoppeld. Het maximale bedrag per transactie is 100,- euro. Een expert kan tussen 0,05 en 15,- euro per minuut in rekening brengen voor hun diensten. De eerste minuut van het gesprek tussen gebruiker en expert is gratis. Na de eerste minuut betaalt de gebruiker het honorarium van de expert per minuut. Dit wordt afgetrokken van hun online wallet en opgeteld bij de online wallet van de expert minus de servicekosten van The ONE.
Pay-outs kunnen door de gebruiker online aangevraagd worden via het The ONE platform. Een uitbetaling van jouw credits uit je online wallet kan tot 20 werkdagen in beslag nemen en wordt uitbetaald minus administratiekosten.

TheONE credits - redelijk gebruiksbeleid
Voor verkregen credits vanuit TheONE geldt een fair use policy.
Credits welke door TheONE beschikbaar worden gesteld aan gebruiker(s), dus geen zelf aangeschafte credits, kunnen alleen gebruikt worden voor het videobellen met experts. Deze kunnen niet uitbetaald worden aan de gebruiker(s). Indien deze beschikbaar gestelde credits gebruikt worden en er een vermoeden is dat ons beleid overschreden wordt, kan TheONE besluiten om niet tot uitbetaling over te gaan.

Beleid inzake geschillenbeslechting
Een gebruiker kan een andere gebruiker in de toekomst beletten contact met hem op te nemen. Een gebruiker kan een geschil ook melden via service@calltheone.com. We nemen dan contact op met de gebruiker(s) in kwestie, starten een onderzoek en bekijken de bijbehorende video-oproep indien nodig terug.

Deskundig advies disclaimer
The ONE is niet verantwoordelijk voor het deskundigheidsniveau dat een deskundige in zijn profiel vermeldt. Het advies dat de expert via ons platform aan een gebruiker geeft, valt buiten de scope van The ONE. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat The ONE geen partij is bij overeenkomsten die zijn gesloten tussen deskundigen en mensen die om iets vragen. The ONE heeft geen controle over de aanvragen en diensten van experts en andere gebruikers van het platform, de applicatie en de diensten en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af voor zover de wet dit toelaat.

Kennisgeving van eigendom en rechten inzake intellectuele eigendom

De Site, Toepassing, Diensten en Collectieve Inhoud zijn beschermd door copyright, handelsmerken en andere wetten van Nederland en het buitenland. Je erkent en stemt ermee in dat de Site, Toepassing, Diensten en Collectieve Inhoud, met inbegrip van alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van The ONE en haar licentiegevers. Je mag geen meldingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Site, Toepassing, Diensten of Collectieve Inhoud verwijderen, wijzigen of verduisteren. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen van The ONE die worden gebruikt op of in verband met de Site, Toepassing, Diensten en de Inhoud van The ONE zijn handelsmerken van The ONE in binnen- en buitenland. Merken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen van derden die worden gebruikt op of in verband met de Site, Toepassingen, Diensten en The ONE Content worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen eigendom zijn van hun respectieve eigenaars. Als bezoeker, gebruiker of deskundige begrijp je en stem je ermee in dat je gebonden bent aan de aanvullende Voorwaarden, Richtlijnen en Beleidsregels die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Site, Toepassing, Diensten en Collectieve Inhoud, met inbegrip van de Handelsmerk- en Brandingrichtlijnen van The ONE (die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt).

calltheone.com Privacy Policy

Dit privacybeleid is opgesteld om degenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII) online wordt gebruikt beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een persoon in zijn context te identificeren. Lees ons privacybeleid aandachtig door om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop wij jouw persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website en app. Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken? Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, kan je worden gevraagd om je naam, emailadres, telefoonnummer of andere gegevens in te voeren om je te helpen met je ervaring. Wanneer verzamelen we informatie? Wij verzamelen informatie van jou wanneer je je registreert op onze site, een bestelling plaatst, je abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een enquête, een formulier invult, Live Chat gebruikt of informatie invoert op onze site of app. Hoe gebruiken we jouw informatie? We kunnen de informatie die we van jou verzamelen gebruiken wanneer je je registreert, een aankoop doet, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft op de website of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

Hoe beschermen we jouw informatie? Om je bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt onze website regelmatig gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden.

We gebruiken regelmatig Malware Scanning.

Jouw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Bovendien wordt alle gevoelige informatie die je verstrekt versleuteld via SSL-technologie (Secure Socket Layer).

Wij implementeren een verscheidenheid van veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker een bestelling plaatst, hun informatie invoert, indient, of toegang heeft tot hun informatie om de veiligheid van je persoonlijke informatie te handhaven.

Voor jouw gemak kunnen we jouw creditcardgegevens langer dan 60 dagen bewaren om toekomstige bestellingen te versnellen en het factureringsproces te automatiseren. Maken we gebruik van 'cookies'? Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (indien je dat toestaat) overbrengt naar de harde schijf van je computer en die de systemen van de site of serviceprovider in staat stellen je browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om ons te helpen de artikelen in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren op basis van eerdere of huidige site activiteit, die ons in staat stelt om je te voorzien van of verbeterde diensten te begrijpen. We gebruiken cookies ook om samengevoegde gegevens te verzamelen over het verkeer op de site en de interactie op de site, zodat we in de toekomst betere siteervaringen en tools kunnen bieden.

Wij gebruiken cookies om:

Je kunt ervoor kiezen om je computer je te laten waarschuwen telkens als er een cookie wordt verzonden, of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Je doet dit via de instellingen van je browser. Aangezien elke browser een beetje anders is, raadpleeg je het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om je cookies aan te passen.

Als je cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld. Dit betekent dat de website niet volledig zal functioneren.

Je kunt echter nog wel bestellingen plaatsen. Openbaarmaking aan derden Wij verkopen, verhandelen of dragen jouw persoonlijk identificeerbare gegevens niet over aan derden. Koppelingen met derden Wij bieden geen producten of diensten van derden aan op onze website. Google De reclamevereisten van Google kunnen worden samengevat in de Advertentieprincipes van Google. Zij worden ingesteld om de gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

We hebben Google AdSense niet ingeschakeld op onze site, maar het is mogelijk dat we dat in de toekomst wel doen. COPPA (Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen online) Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, geeft de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de controle. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse agentschap voor consumentenbescherming, ziet toe op de naleving van de COPPA-regel, die aangeeft wat exploitanten van websites en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Wij verkopen niet specifiek aan kinderen onder de 13 jaar. Eerlijke informatiepraktijken De Fair Information Practices Principles vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die er deel van uitmaken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van gegevensbescherming over de hele wereld. Inzicht in de Fair Information Practice Principles en hoe deze geïmplementeerd moeten worden is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht zich een datalek voordoen:
Wij zullen je via email binnen 7 werkdagen verwittigen

We stemmen ook in met het beginsel van individuele verhaalsmogelijkheden, dat vereist dat personen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten uit te oefenen tegen gegevensverzamelaars en -verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit beginsel vereist niet alleen dat personen afdwingbare rechten hebben ten aanzien van gebruikers van gegevens, maar ook dat personen een beroep kunnen doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en/of te vervolgen. CAN SPAM Act De CAN-SPAM Act is een wet die de regels voor commerciële email bepaalt, eisen stelt aan commerciële berichten, ontvangers het recht geeft om te voorkomen dat emails naar hen worden verzonden, en die strenge straffen oplegt voor schendingen.

Wij verzamelen jouw emailadres om:

Om in overeenstemming te zijn met CANSPAM, stemmen wij in met het volgende:

Als je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige emails, kun je ons emailen op nomore@calltheone.com en wij zullen je onmiddellijk uit ALLE correspondentie verwijderen. Wat is het inhoudbeleid van The ONE? Door inhoud in openbare ruimten op The ONE te plaatsen, ga je ermee akkoord deze richtlijnen en alle andere beleidslijnen van The ONE na te leven. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die in strijd is met deze richtlijnen of onze Servicevoorwaarden, of om een andere reden naar ons eigen goeddunken

In geval van herhaalde of ernstige overtredingen kunnen we de account(s) in kwestie opschorten of permanent deactiveren.

Je kunt ons markeren of contacteren via service@calltheone.com over berichten die in strijd lijken te zijn met deze inhoudsrichtlijnen.

We staan niet toe:

In aanvulling op het bovenstaande zijn de volgende richtlijnen van toepassing op specifieke typen inhoud van The ONE:

gebruik van webinar diensten

Jij mag de Diensten alleen gebruiken volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Jij bent als enige verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Diensten en zult je houden aan, en zorgen voor naleving van, alle Wetten in verband met jouw gebruik van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot Wetten met betrekking tot opname, intellectueel eigendom, privacy en export controle. Het gebruik van de Diensten is ongeldig waar verboden.

Algemene voorwaarden voor "Mijn Community"

TheONE verbindt de gebruiker - en de gebruiker aanvaardt hierbij deze opdracht - om een community van nieuwe gebruikers te promoten en op te zetten die voldoen aan de criteria en specificaties zoals hieronder uiteengezet ("Nieuwe Gebruikers"):

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden voor het "Mijn Community" programma activeert de gebruiker functies om nieuwe gebruikers voor het TheONE platform te werven.

Elke nieuwe gebruiker die zich aanmeldt bij TheONE door gebruik te maken van de persoonlijke affiliate link van de gebruiker of die het eerste contact heeft gehad door het invoeren van de persoonlijke profielpagina van de gebruiker, wordt toegevoegd aan de gebruikerscommunity.

Uitzondering:

Als een nieuwe gebruiker TheONE voor de eerste keer bezoekt via de profielpagina van de Mijn Community gebruiker maar zich niet aanmeldt en de volgende dag het platform betreedt via iemand anders zijn of haar persoonlijke profielpagina en zich vervolgens aanmeldt, wordt de gebruiker toegevoegd aan de community van deze andere gebruiker.

Als een lid van de community zijn of haar account verwijdert, wordt de nieuwe gebruiker automatisch verwijderd uit de community van de gebruiker. Als de nieuwe gebruiker besluit zich opnieuw in te schrijven, wordt de nieuwe gebruiker niet toegevoegd aan de community van de gebruiker, tenzij deze gebruik maakt van de gebruikers affiliate link of TheONE voor de eerste keer weer op de persoonlijke profielpagina van de gebruiker invoert.

De eerste bezoeken aan de site en app worden 3 maanden bewaard.

De Mijn Community gebruiker wordt beloond met een percentage van 1% van de inkomsten van alle leden van de community voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van inschrijving op TheONE.

De maximale verdiensten zijn 24.000 euro per maand.

De verdiensten van de gebruikers worden toegevoegd aan de wallet van de Mijn Community gebruiker en getoond in het persoonlijke dashboard.

Verdiensten kunnen worden uitbetaald via het standaard uitbetalingsproces van TheONE.

Door het verwijderen van de account van de gebruiker van Mijn Community wordt de community ook verwijderd en dit kan niet worden hersteld.

TheONE en de Mijn Community gebruiker hebben uitdrukkelijk niet de intentie om een arbeidsovereenkomst te sluiten zoals gedefinieerd in artikel 7:610 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

De Mijn Community gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de lokale fiscale regels en voorschriften, inclusief - maar niet beperkt tot - met betrekking tot BTW, voor zover van toepassing.

Indien TheONE, in afwijking van het standpunt en de intentie van de Partijen, gehouden is tot betaling van BTW, inkomstenbelasting, volksverzekeringen en/of werknemersverzekeringen, heeft TheONE het recht deze BTW, inkomstenbelasting, volksverzekeringen en/of werknemersverzekeringspremies (alle premies voor zowel de werkgever als het zogenaamde werknemersgedeelte) in te houden (en te betalen) van de in artikel 3 bedoelde vergoedingen. Indien voormelde verschuldigdheid van BTW, loonbelasting en/of premies met terugwerkende kracht wordt vastgesteld over een periode waarin geen inhoudingen op de hierboven bedoelde vergoedingen hebben plaatsgevonden, is de gebruiker van Mijn Gemeenschap hoofdelijk aansprakelijk jegens TheONE en zal hij/zij op eerste verzoek van TheONE de verlangde belastingvorderingen, verschuldigde sociale verzekeringen, boetes en/of rente volledig aan TheONE vergoeden.

De gebruiker van Mijn Community heeft geen recht op enige vergoeding door TheONE voor kosten of uitgaven die door de gebruiker zijn gemaakt in verband met zijn diensten in het kader van deze Overeenkomst, die uitsluitend voor rekening van de gebruiker zijn.

De Mijn Community gebruiker erkent dat TheONE de exclusieve houder is van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het TheONE Platform.

Alle geschillen, controverses of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

Indien de gebruiker naar de mening van TheONE het merk of de reputatie van TheONE schaadt, of anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst, of als het een verordening, regeling of andere wet die van toepassing is op de uitvoering ervan schendt, kan TheONE deze Overeenkomst na kennisgeving onmiddellijk beëindigen.